نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب  تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف ، وفق ماده1175 ناظر به بند5 ماده1173 قانون مدنی

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران       2ـ تصویر مصدق طلاق‌نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران/ تصویر مصدق دادنامه حضانت به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ...       3ـ تصویر مصدق شناسنامه فرزند            4ـ تحقیقات محلی      5 ـ شهادت شهود       6 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه موکله، مستند به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، در تاریخ ... به عقد نکاح دائم خوانده در آمده است.

ثانیا"؛ با نظر به اینکه حاصل این ازدواج، فرزند مشترکی بنام ... (متولد  /   /   ) می‌باشد.

ثالثا"؛ با توجه به اینکه موکله، مستند به تصویر مصدق طلاق‌نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران، از خوانده، جدا شده و در دادنامه مذکور، حضانت طفل آنان، به خوانده داده شده بود.

ثالثا" مکرر: با توجه به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه حضانت به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... ، حضانت طفل آنان، به خوانده داده شده بود.

رابعا"؛ عنایتا" به اینکه خوانده، به دلیل تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، صلاحیت حضانت فرزند مشترک را ندارد و حیات معنوی و اخلاقی آن طفل، در معرض خطر است و این امر، از طریق شهادت شهود و ارجاع امر به تحقیقات محلی قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، صدور قرار ارجاع امر به تحقیقات محلی به منظور احراز این امر، وفق مواد248 لغایت256 ق.آ.د.م و همچنین صدور قرار استماع شهادت شهود، وفق مواد229 لغایت247 همان قانون

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، وفق ماده1175 ناظر به بند5 ماده1173 قانون مدنی

 

                                                                                                                با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                             وکیل خواهان

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.