بطور کلی اعتراض به خلافی و جریمه خودرو به دو صورت می­تواند باشد.

  1. ) در حالت اول شخص به یک قبض جریمۀ خاص اعتراض دارد که حداکثر ظرف 60 روز باید نسبت به همان قبض جریمه و ارائۀ دلایل خود، به پلیس +10 (یا حسب مورد به واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی) مراجعه کند. در این حالت، اگر شخص دیگری غیر از مالک خودرو، مرتکب تخلف شده و معترض می باشد؛ حضور وی الزامی است.
  2. ) در حالت دوم شخص به مجموعۀ صورتحسابِ تخلفات خود معترض است و تقاضای کاهش و تخفیف آن را دارد.

رویۀ متعارف اینستکه در هر دو مورد شخص، ابتدا به دفاتر پلیس +10 مراجعه و درخواستِ اعتراض خود را مطرح می­ کند، این درخواست از طریق سامانه، به مرکز اجرائیات کل کشور ارسال شده و اجرائیات در اسرع وقت موضوع را رسیدگی و از طریق پیامک اطلاع رسانی می­ کند.

سپس اگر متقاضی قانع شد، باید نسبت برای پرداخت جریمه اقدام ­کند، و در صورت اعتراضِ مجدد، می­تواند به واحد رسیدگی پلیس راهور مراجعه نماید، که در این واحد یک کارشناس پلیس راهور و یک قاضی (رئیس)، تخلفات را بررسی و حکم نهایی در این مورد را قاضی صادر می­ کند، این رأی قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.

 

مهلت اعتراض به خلافی خودرو

مهلت قانونی برای اعتراض، 60 روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه (تسلیمی یا الصاقی) است و البته برای قبوض دوربین (که معمولاً راننده از آن مطلع نیست) این 60 روز مهلت پرداخت یا اعتراض، از تاریخی حساب می­شود که شخص، صورت حساب تخلفات خود را از پلیس +10 دریافت کند.