موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

  مورد وکالت  :  مراجعه  به  ادارات  راهنمایی  و رانندگی  نیروی  انتظامی و مراکز تعویض  پلاک  خودرو ناجا در خصوص  پرداخت  هزینه های  قانونی  و اخذ موافقت  و ی کلیه  مراحل  قانونی  و ارائه  و اخذ اسناد و مدارک  لازم  به  منظور اخذ پلاک  انتظامی به  نام  و برای  موکل  و نصب  آن  بر روی  یک  دستگاه  ............................. با حق  امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک  مربوطه  ودادن  رسیدو پرداخت هزینه هاوسپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  لازم  و انجام  کلیه  تشریفات  اداری و قانونی  مورد وکالت.

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  با حق  توکیل  به  غیرولو کرارا دارای  اختیارات  تامه  ومطلقه  قانونی  می  باشد و امضا و اقدام  وی  به  منزله  اقدام وامضا  موکل نافذ و معتبر می  باشد. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.