موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن ........................................................

 وکیل : آقای / خانم .................................... فرزند : ..................................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن .......................................................

موردوکالت  : مراجعه  به  دفتراسنادرسمی  --------- به منظور تقاضا و تحصیل مدارک و اسناد  .................................... و پرداخت  هزینه های مربوطه و دادن  رسید و سپردن  هرگونه  تعهد و تضمین  لازم  در خصوص  انجام  مورد وکالت  باحق امضا ذیل اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه.  حق  الثبت  حق  التحریر و بهای  اوراق  مصرفی  به  مبلغ  مندرج  در سند وصول و بابت  مخارج  سند قبض  شماره  ............. صادر و تسلیم  شد. این  سند در دو نسخه  و به  شماره   ........  تنظیم  و اوراق  چاپی  به  شماره  .............  سری   ................ مصرف  گردید. 

به تاریخ   ............ هجری  شمسی            

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.