مورد وکالت: مراجعه به ادارات  ثبت اسناد و املاک اداره ثبت  شرکتها و سایر سازمانها و ادارات ذیربط و اخذ هرگونه مجوز و استعلام  و مفاصا حساب  و پرداخت  کلیه بدهیها و ارایه صورت  جلسات و اسناد و مدارک  لازم و رفع موانع قانونی  موجود و سپس  انجام  کلیه  امور اداری  و جاری  انحلال شرکت ...........  بر اساس  صورت  جلسات  شرکت  و مقررات  قانونی و سپردن  تضمین  کشف  فساد و گواهی  امضا در هر مرحله و مرجعی  که لازم  آید و انجام  کلیه تشریفات  انحلال  شرکت و ثبت  صورت  جلسات  شرکت  در اداره  ثبت  شرکتها  و انجام  سایر اقدامات  مرتبط با انحلال  شرکت  و همچنین  امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک  و دفاتر ثبتی  در ثبت  شرکتها و در خواست  انتشار آگهی  انحلال  شرکت  در روزنامه  رسمی  با حق  سپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  و رضایت  در خصوص  انجام  مورد وکالت به نحویکه در هیچ مرحله ای  و در هیچ  مرجعی  نیازی  بحضور و کسب اجازه مجدد .............. نباشد. 

حدود اختیارات : ............ مرقوم در انجام مورد وکالت با حق  توکیل  به  غیر ولو کرارا"و مع الواسطه جز یا کلا"دارای اختیارات  تامه و مطلقه قانونی می  باشد و اقدام  و امضا وی  به منزله اقدام  و امضا شخص   ..............  نافذ و معتبر است و نیازی  به حضور و کسب اجازه مجدد از  ........... نمی  باشد.  حق  الثبت  و حق  التحریر و بهای  اوراق  مصرفی  به  مبلغ  مندرج  در سند وصول و بابت  مخارج  سند قبض  شماره  ......... صادر و تسلیم شد. این  سند در دو نسخه  به  شماره   ..........  تنظیم  و اوراق  چاپی  شماره  ..........  و ............  سری   ............. مصرف  گردید.

بتاریخ  ............ هجری  شمسی

محل امضا.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.