نمونه وکالت نامه تغییر نام جواز تاسیس

موکل : آقای / خانم ............................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ................................ فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

موردوکالت  : در خصوص  مراجعه  به  سازمان  صنایع  ومعادن  استان  ......................  و شرکت  در کلیه  جلسات  وکمیسیونها و پاسخگوئی  به  سوالات  واخذ هر نوع  گواهی مفاصاحساب  و استعلامیه  و مجوز و هر نوع  گواهی  لازم  دیگر و عنداللزوم  ارائه اسناد و مدارک  مورد نیاز و جلب  موافقت  مرجع  مذکور و پس  از رفع  کلیه  موانع اداری   جاری  اقدام  به  تغییر نام  جواز تاسیس  شماره ................ به  نام  وکیل  وپرداخت  کلیه  هزینه های  مربوطه  وسپردن هر گونه  تعهد وضمانت  دیگر و ضمانت  کشف  فساد با حق  امضا ذیل  اوراق  واسناد مدارک  مربوطه. 

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  دارای  اختیارات تام  و مطلقه  می  باشد و امضا و اقدام و عمل  وکیل  به منزله  امضا و اقدام  وعمل موکل نافذ و معتبر است. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.

 

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.