بسمه تعالی

 

فصل اول :

" کلیات و اهداف "

ماده 1

نام : ........................................... تشکلی است صنفی ، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً ............................... نامیده می شود.

ماده 2

محل : مرکز اصلی این .............. در شهر ........................ به نشانی ................................................................................................... واقع است که در صورت لزوم بنا به درخواست هیأت مدیره می تواند با موافقت وزارت کشور در سایر شهرستانهای استان............ شعبه و یا دفتر دایر نماید.

ماده 3

تابعیت :

اعضای ............................... تابعیت ایرانی داشته و التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 4

اهداف:

........................ دارای اهداف زیر می باشد :

امضاء هیأت مؤسس :

ماده 5

کلیه اقداماتی که در چارچوب اساسنامه بوده و به نحوی نیازبه کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط دارد ، پس از کسب مجوز لازم انجام می شود.

فصل دوم :

" شرایط ، نحوه عضویت و انواع آن "

ماده 6

هر فرد .................................. که دارای شرایط زیر باشد می تواند به عضویت ........................................ در آید.

1ـ داشتن مدرک تحصیلی ...........    

2ـ پذیرفتن مفاد اساسنامه

3ـ عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

4ـ نداشتن سوء شهرت حرفه ای و اجتماعی

5ـ پرداخت حق عضویت 

تبصره : خاتمه عضویت بنا به درخواست فرد ، سلب شرایط و یا درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی می باشد.

ماده 7

عضویت:

..................................... دارای دو نوع عضو خواهد بود.

1ـ اعضای اصلی که دارای حق رأی بوده و مکلف به پرداخت حق عضویت می باشند .

2ـ اعضای افتخاری که دارای مطالعات و تحقیقات علمی ممتاز بوده و با پیشنهاد هیأت مدیره ، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

فصل سوم :

" ارکان  "

ماده 8

ارکان .................................. عبارتند از :    الف - مجمع عمومی       ب - هیأت مدیره      ج - بازرس 
( بازرسان )

امضاء هیأت مؤسس :

الف - مجمع عمومی :     

ماده 9

مجمع عمومی عالی ترین مرجع تصمیم گیری ....................... بوده و به صورت عادی ، عادی به طور فوق العاده و فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده 10

مجمع عمومی عادی با رعایت تشریفات مندرج در اساسنامه سالی یکبار در ................................ ماه تشکیل خواهد شد. برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به علاوه یک نفر اعضای اصلی و جهت تصویب هر موضوعی ، رأی موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد حاضرین به حد نصاب نرسید ، جلسه دوم با فاصله حداکثر یک ماه تشکیل و با هر تعداد عضو حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .

مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان ، به تقاضا و دعوت هیأت مدیره ، بازرس ، یا یک سوم کل اعضای اصلی تشکیل گردد و در هر صورت باید دستور جلسه مجمع عمومی در آگهی دعوت قید شود.

تبصره 1: کلیه مجامع عمومی باید با تأیید و هماهنگی قبلی با وزارت کشور برگزار شوند .

تبصره 2 : در صورتی که هیأت مدیره ، مجمع عمومی سالانه را در موعد مقرر برگزار نکند ، بازرس / بازرسان مکلف است / مکلفند پس از تأیید وزارت کشور رأساً اقدام به دعوت و برگزاری مجمع عمومی مزبور بنمایند.

ماده 11

دعوت برای شرکت در مجامع عمومی از طریق آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا دعوت نامه کتبی و یا سایر روشهای اطلاع رسانی الکترونیک ( پیامک ، پست الکترونیکی و ... ) صورت می پذیرد. دعوت برای تشکیل مجمع نوبت اول باید حداقل 2 هفته و برای نوبت دوم نیز حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع صورت پذیرد.

ماده 12

وظایف مجمع عمومی عادی :

 1ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس ( بازرسان )

2ـ استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس(بازرسان )

3ـ تعیین خط مشی کلی .................................................

4ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای هیأت مدیره

5ـ تعیین میزان حق عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه ........................................

6ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های ........................................ 

امضاء هیأت مؤسس :

ماده 13

مجمع عمومی فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی مندرج در ماده 11 این اساسنامه، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

1ـ با درخواست و دعوت اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس ( بازرسان ) 

2ـ با درخواست و دعوت یک سوم از اعضای اصلی .............................................

تبصره 1 : مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را دارد .

تبصره 2: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آراء موافق از تعداد اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 14

در صورتی که بازرس/بازرسان یا یک سوم اعضاءدرخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را داشته باشند ، موضوع کتباً به رئیس هیأت مدیره اطلاع داده خواهد شد ، رئیس هیأت مدیره موظف خواهد بود تا حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق این اساسنامه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند ، در غیراین صورت بازرس و یا نماینده اعضای متقاضی ظرف مدت ده روز با تأیید و هماهنگی وزارت کشور نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام می نماید.

ماده 15

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

1ـ تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

2ـ بررسی و تصویب انحلال ................................

3ـ عزل هیأت مدیره

تبصره 1 : عزل هیأت مدیره بنا به درخواست اعضای اصلی یا بازرس / بازرسان و یا اکثریت اعضاء هیأت مدیره با هماهنگی وزارت کشور در دستور کار مجمع قرار گیرد.

تبصره 2 : در صورت تصویب عزل دسته جمعی هیأت مدیره ، مجمع فوق العاده نسبت به تعیین و انتخاب سه نفر از اعضای اصلی برای اجرای مصوبه و انجام تشریفات قانونی انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام می نماید.  

ماده 16

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر که از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا داوطلبان این دو رکن نمی باشند، اداره می شود.

تبصره 1: اعضای هیأت رئیسه با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارند.

 

امضاء هیأت مؤسس :

 

تبصره 2 : هیأت رئیسه نسخه ای از صورتجلسه را برای اطلاع اعضاء در محل ......................... نصب می نماید.

ب) هیأت مدیره

ماده 17

................................... دارای هیئت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 تا 5  نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای اصلی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.

تبصره 1 : شعب ............................ با رعایت ماده 2 اساسنامه در شهرستانها توسط هیأت مدیره ای مرکب از ................... نفر که از سوی اعضای همان شعبه انتخاب می شوند، اداره خواهد شد . اعضاء این هیأتها طبق دستورالعمل هیئت مدیره مرکزی فعالیت خواهند نمود . حدنصاب تأسیس شعبه ..... نفر عضو می باشد که در صورت عدم حصول آن ، می توان دفتر یا نمایندگی دایر نمود. 

تبصره 2: جلسات هیأت مدیره با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با آراء موافق ...... نفر معتبر خواهد بود.

تبصره 3: اعضای هیأت مدیره حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس و یک خزانه دار انتخاب نموده و نسخه ای از صورتجلسه انتخابات را به وزارت کشور ارسال می نمایند. حدود اختیارات هیأت مدیره را آئین نامه مشخص می نماید.

تبصره 4: شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

تبصره 5: در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. در صورتی که با ورود اعضای علی البدل تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره کامل نشود و نیز برای تکمیل اعضای علی البدل می توان با هماهنگی وزارت کشور و با انجام انتخابات میاندوره ای نسبت به ترمیم آن اقدام کرد.

تبصره 6: هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یکبار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت و با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس جلسه فوق العاده تشکیل می دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تماس تلفنی و تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز خواهد بود.

ماده 18

مجمع عمومی ، هیأت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب خواهد نمود. انتخاب اعضای هیأت مدیره برای  دو دوره متوالی بلامانع بوده و هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر سه ماه قبل از پایان دوره تصدی خود ، انتخابات هیأت مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور برگزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

امضاء هیأت مؤسس :

 

ماده 19

هیأت مدیره نماینده قانونی ...................... بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر می باشد :

حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابهای ............................... و پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجمع عمومی ، افتتاح حساب بانکی ، انجام تشریفات قانونی به منظور تعقیب جریانات قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حَكَم ، وکیل و عزل آنان ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ، فراهم آوردن شرایط عضویت افراد متقاضی .

به طور کلی هیأت مدیره می تواند در حوزه وظایف خود اقداماتی را که ضروری بداند با رعایت مصالح ............ در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن آنها یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام ............................. انجام دهد.

تبصره 1: جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه ، اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است. هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع ........................... دارا می باشد.

تبصره 2: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار با مهر ..................................... معتبر خواهد بود.

تبصره 3: هیأت مدیره می تواند از بین خود یا اعضای انجمن یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل انتخاب کرده و حدود اختیارات او را تعیین نماید.

مدیرعامل در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض می گردد. نماینده ............................ محسوب شده و از طرف آن حق امضاء دارد.

تبصره 4.: هیأت مدیره می تواند از بین اعضای واجد شرایط در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه با موافقت وزارت کشور کمیته های تخصصی ................................... تشکیل دهد.

تبصره 5: آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیأت مدیره و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود.

ج: بازرسان       

ماده 20

مجمع عمومی عادی.............. نفر را به عنوان بازرس اصلی و ................. نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد.

تبصره 1 : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است .

تبصره 2 : اعضای هیأت مدیره ، مدیر عامل و نزدیکان سببی و نسبی آنها نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

امضاء هیأت مؤسس :

ماده 21

وظایف بازرس یا بازرسان به شرح زیر است :

1ـ بررسی کلیه اسناد واوراق مالی ................................... و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

2ـ مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد .............................. برای ارائه به مجمع عمومی.

3ـ ارائه گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه یا مصوبات مجمع به مجمع عمومی.

تبصره : گزارش بازرس ( بازرسان ) باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه و مطالعه اعضاء در محل دفتر ............... آماده باشد.

ماده 22

کلیه اسناد و مدارک ........................ اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط باید بوسیله هیأت مدیره جهت بررسی در دسترس بازرس /بازرسان و نمایندگان کمیسیون ماده 10 احزاب قرار گیرد.

فصل چهارم

" بودجه و مواد متفرقه "

ماده 23

بودجه .......................... از طریق جمع آوری هدایا، اعانات ، قبول وصیت ، وقف و نیز حق عضویت اعضاء، تأمین می شود.

ماده 24

کلیه وجوه دریافتی و هزینه های ......................... در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد.

تبصره 1: کلیه دفاتر مالی .......................... در صورت مراجعه مأمورین مالیاتی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

تبصره 2: سال مالی ................... منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه .................... ختم می شود.

تبصره 3: کلیه وجوه مازاد بر هزینه های جاری ....................... در حساب مخصوصی بنام ......................... نزد یکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

ماده 25

کلیه مدارک ، پرونده ها و نوشته های رسمی در دفتر مرکزی ................................ نگهداری می شود.

امضاء هیأت مؤسس :

مکاتبات رسمی ......................... با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر ....................... انجام خواهد شد.

تبصره: مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده 26

هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضاء هیأت مدیره و بازرس ( بازرسان ) در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد.

تبصره : محل .............................  و اقامتگاه اعضای هیأت مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده 27

............................... دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیأت مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

تبصره : هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان ................................... مسئولیت قانونی دارد.

ماده 28

با توجه به اینکه .......................... ماهیتاً غیرتجاری می باشد نمی تواند عملیات تجاری و اعتباری انتفاعی انجام دهد.

انحلال :

ماده 29

در موارد زیر ......... منحل می شود :

1) بنا به رأی مجمع عمومی فوق العاده

2) در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن ، موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام نداده یا انجام آن غیرممکن باشد.

3) بنا به تقاضای کمیسیون ماده 10 قانون احزاب و صدور حکم قطعی دادگاه

 

امضاء هیأت مؤسس :

ماده 30

انحلال: در صورت انحلال ..................... ، مجمع عمومی فوق العاده هیأت تصفیه ای را ( حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید. این هیأت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک آن به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید. هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.

 

ماده 31

این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل و31 ماده و 28 تبصره در اولین نشست اعضاء مجمع عمومی در تاریخ ................................ به تصویب رسید. ر6/8

 

امضاء هیأت مؤسس :

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.