مشخصات طرفین قرارداد

 این قرارداد بین شرکت {نام شرکت یا سازمان} به نمایندگی آقای/خانم {نام و نام خانوادگی نماینده شرکت}، فرزند ‌{نام پدر نماینده خریدار} و نشانی پستی {محل شرکت} که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و {نام سازمان/مؤسسه/شرکت/کارگاه} به آدرس }نشانی پستی سازمان/مؤسسه/شرکت/کارگاه} و شماره تلفن{شماره تلفن تماس سازمان/مؤسسه/شرکت/کارگاه} به نمایندگی آقا/خانم {نام و نام خانوادگی نماینده} (سمت {سمت نماینده}) که در این قرارداد به اختصار فروشنده نامیده می شود از سوی دیگر مطابق مفاد زیر منعقد می گردد.

موضوع قرارداد

 موضوع قرارداد عبارت است از: فروش {شرح موارد فروش)

 محل اجرای قرارداد

 محل تحویل {انبار شرکت/ ....} می باشد.

مدت قرارداد

 مدت زمان تحویل تحویـــــل {شرح موارد فروش} {تعداد روز کاری} روز کاری می باشد.

مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

 مبلغ قرارداد {مبلغ به عدد} ریال ({مبلغ به حروف} ریال ) می باشد.

نحوه پرداخت

پیش پرداخت: مبلغ  ….. ریال معادل ……… ریال از خریدار بابت …….   موضوع قرارداد دریافت می گردد. مابقی مبلغ قرارداد در زمان تحویل {شرح موارد} تسویه می گردد.

تعهدات فروشنده

 فروشنده موظف است قطعات و تجهیزات موضوع قرارداد را در محل کارخانه شرکت پس از مونتاژ نهائی و تائید، تحویل نماید.

فروشنده تعهد می نماید که اقلام موضوع قرارداد را به تعداد کافی و بطور صحیح و بر اساس مشخصات فنی سفارش شده بنحوی که قابل استفاده باشد تهیه نماید.

فروشنده متعهد می گردد که کلیه اقلام را به نحوی بسته بندی نماید که مورد تایید خریدار و مشاوره بوده و آسیبی به آنها وارد نگردد.

فروشنده موظف است که اقلام موضوع قرارداد را به تفکیک علامت گذاری نموده و با نظارت نماینده خریدار و مشاور تحویل خریدار نماید بنحوی که عملیات نصب در کوتاه ترین مدت و بر اساس معیارهای استاندارد و حرفه ای قابل انجام باشد و آسیبی در روند کار وارد نسازد.

فروشنده متعهد گردید موضوع مورد قرارداد را بر اساس مدت قرارداد موضوع ماده 6 تحویل نماید.

فروشنده پیش بینی تغییر حجم سفارش موضوع مورد قرارداد را به مقدار بیست و پنج درصد(25%) (کاهش یا افزایش) را تعهد می نماید.

تعهدات کارفرما

 خریدار متعهد گردید که پس از تحویل {شرح موارد فروش} تمامی مطالبات فروشنده را پرداخت نماید .

خریدار هرنوع تغییر احتمالی در نقشه ها و محل نصب را کتبا با ذکر جزییات به فروشنده ابلاغ خواهد کرد ، تغییرات مذکور موجب افزایش مدت قرارداد خواهد شد.

تبصره 1: کلیه تجهیزات و امکانات لازم در کل محدوده اعم از لوله کشی، کابل کشی، وسایل ابزار دقیق و غیره به عهده خریدار می باشد.

تبصره 2: نصب و راه اندازی تجهیزات موضوع قرارداد به عهده خریدار بوده و در صورت نیاز با پرداخت هزینه نصب از سوی خریدار توسط پیمانکار فروشنده انجام میگیرد .لیکن کارشناس فروشنده به هنگام تحویل دستگاهها نظرات کارشناسی دستورهای خود را برای نصب به نصاب خریدار اعلام خواهد نمود.

نظارت

کلیه مسئولیت تائید نقشه ها و کنترل و نظارت بر ساخت قطعات و تجهیزات تحت قرارداد و نظارت بر صورت وضعیت ها بعهده نماینده خریدارو یا ناظر....................(به نیابت خریدار) می باشد. کلیه مراتب، مکاتبات و هماهنگی ها صرفاَ از طریق خریدار صورت می پذیرد و در صورت تماس مستقیم با مشاور جهت حل مسائل صرفاَ فنی رونوشت آن همزمان به خریدار تحویل گردد.

نشانی طرفین

 آدرس های قید شده در متن قرارداد به عنوان محل اقامت دائمی دو طرف قرارداد تلقی میگردد و طرفین موظفند به محض تغییر محل مورد را کتباَ به دیگری اطلاع دهند.

فسخ قرارداد

  موارد زیر منجر به فسخ قرارداد می گردد:

الف) توافق طرفین مبنی بر فسخ قرارداد

ب‌) عدم رعایت مفاد قرارداد توسط فروشنده که باعث زیان و یا خسارت گردد.

ج‌) هر گونه تاخیر در اجرای قرارداد بیش از مدت ذکر شده قرارداد که غیر مجاز تلقی گردد می تواند باعث فسخ قرارداد توسط خریدار می گردد. 

 تأخیر در انجام قرارداد

در صورت عدم تحویل یا عدم انجام به موقع موضوع ماده 1 قرارداد به ازای هر هفته تاخیر معادل {...} درصد مبلغ کالای تحویل نشده و تا سقف {...} درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد محاسبه و به عهده فروشنده تعلق خواهد گرفت .

تبصره : در صورت تاخیر بیش از 60 روز فروشنده بجز موارد غیر مترقبه در تحویل دستگاه موضوع قرارداد خریدار مختار به فسخ یک طرفه قرارداد می باشد بدیهی است در صورت فسخ قرارداد فروشنده ملزم به استرداد وجوه دریافتی به خریدار خواهد بود.

 حل اختلاف

کلیه اختلافاتی که ممکن است در زمینه تعبیر، تفسیر و نحوه اجرای این قرارداد بین فروشنده و خریدار بروز کند از طریق مذاکرات و یا مکاتبات دوستانه مرتفع حل می شود. در غیر این صورت موضوع اختلاف با حکمیت و داوری خانم/ آقا/ موسسه یا شرکت............. بررسی و تصمیم داوری قطعی و لازم الاجرا است.

طرفین تعهد می نمایند که تا تعیین تکلیف و حل و فصل مواد یا موارد اختلاف کلیه تعهدات و وظایف خود را با حسن نیت انجام دهند.

 نسخه های قرارداد

 این قرارداد شامل {...} ماده و {...} تبصره است که در 2 نسخه تنظیم شد که هر دو اعتبار یکسان دارند.

                                                     امضا فروشنده                                                 امضا خریدار


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.