نمونه قرارداد صلح - صلح عمری یک باب آپارتمان بدون حق فسخ

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ............................. تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف .......................... به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ................................ فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ........................  تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ........................ به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

مورد صلح و حدود آن :کلیه حقوق  عینیه و فرضیه و متصوره مصالح در ..... دانگ پلاک ................ با مشخصات فوق الذکر  با قدرالسهم از عرصه مشاعات و مشترکات  طبق  قانون  تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن  که متصالح با اطلاع  کامل از کمیت  و کیفیت  و محل  وقوع  مورد صلح اقدام به قبول مورد صلح نمود. 

مصالح متعهد گردید مورد صلح  هرگونه بدهی  بابت  شارژ ساختمان به ادارات آب  و برق  و گاز و غیره تا تاریخ تحریر  این سند داشته باشد شخصا" پرداخت نماید. همچنین متصالح متعهد گردید تا چنانچه مورد صلح  با شرایط این  سند به  تملیک کامل  نامبرده درآمد کلیه دیون  مالیاتها  بدهی  و عوارض مورد صلح  را به هریک از ادارات دولتی تحت هر عنوان پرداخت  نماید. درغیر این صورت پرداخت کلیه  وجوه  فوق  برعهده  مصالح  می باشد.

 مال الصلح :یک  سیر نبات  بانضمام  مبلغ یک  هزار ریال  وجه رایج  که تمام آن  باقراره تسلیم مصالح شده است.

 اسقاط کافه خیارات خصوصا" خیار غبن  و غبن  فاحش از طرفین بعمل آمد و متصالح با وقوف کامل از موقعیت مورد صلح  قبول  مصالحه نمود و ضمن العقدبین طرفین شروط ذیل  الذکر مقرر گردید

منافع  موردصلح  مادام الحیات  مصالح برای  وی  برقرار گردید و مقرر گردید مادام العمر از منافع مورد صلح استیفاء نماید. بدیهی است  که پس ازفوت مصالح  منافع  موصوف  درمالکیت   متصالح مستقر می گردد. بدیهی  است  در اجرای  این  شرط ملک  درتصرف  مادام  الحیوه مصالح  باقی  خواهد ماند. متصالح عدم  مغایرت  مفاد گواهیهای  مستند این  سند را با وضعیت موجود درمورد صلح اعلام  و با مسئولیت خود اقدام به قبول  مورد صلح   نمود. همچنین با آگاهی کامل مصالح حق فسخ عقد صلح را از خود به صورت کامل سلب و ساقط نمودند.

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.