با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور حفظ و حراست از اطلاعات و اسنادی که از سوی کافرما شرکت استارتاپ با نام ..... در اختیار کارمند/همکار قرار می گیرد، تنظیم می­گردد.

ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... به عنوان کارفرما می باشد.

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... به عنوان همکار متعهد به حفظ و حراست از اطلاعات می باشد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از تعهد یکجانبه نسبت به حفظ و حراست از اسناد و اطلاعات  اعم از نوشتاری، مجازی و الکترونیکی و رعایت اصل محرمانگی در رابطه استخدامی از سوی همکار کسب و کار استارتاپ ..... می باشد.  

ماده سوم: اطلاعات و اسناد موضوع اصل محرمانگی

مطابق با ماده 2 قرارداد حاضر، اطلاعات، اسناد و فایل های الکترونیکی موضوع حغظ و حراست از آنها شامل؛

 1- کلیه اطلاعات و اسنادی که مجاز به در اختیار قرار گرفتن توسط اشخاص ثالث نیست و شخص صلاحیتدار استارتاپ مجوز دسترسی را نسبت به غیر صادر می کند.

2- استراتژی های تجاری، اطلاعات و داده های فنی و مهارتی، طرح ها، یادداشت ها، نقشه ها و ترسیمات راهبردی نسبت به آینده استارتاپ، نمودارها، تصاویر، جداول، برنامه ها و نرم افزارها، اختراعات، ایده ها، ابزارها، اسناد قراردادی و حقوقی، اطلاعات مالی، نظریه ها، اطلاعات نسبت به مشتریان، قیمت ها، آزمایش ها، اطلاعات مربوط به نتایج بازاریابی، اسرار تجاری و محصولات عرضه نشده استارتاپ، ایده های تبلیغاتی، مشخصات فنی کارگاه یا محل فعالیت استارتاپ، طرح های اقتصادی و فهرست سرمایه گذاران، و دیگر امور فنی، مالی و تجاری مرتبط با موضوع فعالیت استارتاپ که در اختیار شخص همکار قرار دارد یا ایشان به آن ها دسترسی دارد.

ماده چهارم: مدت اعتبار قرارداد

مدت اعتبار قرارداد حاضر از زمان انعقاد قرارداد یک جانبه محرمانگی در مورخه .../..../.... آغاز و تا پایان مدت قرارداد استخدامی همکار در تاریخ ..../..../.... می باشد.

البته در صورتی که قرارداد استخدامی تمدید نگردد، شخص همکار ملزم به حفظ و حراست از اسناد و اطلاعاتی که در مدت فعالیت خویش در استارتاپ داشته می باشد و هر گونه آسیب به کسب و کار از قِبل افشای اسناد و اطلاعات از سوی همکار، ایشان مسئول جبران تمامی خسارات و زیان های وارده به استارتاپ می باشد.

ماده پنجم: تعهدات همکار

1- همکار متعهد می گردد که در صورت قطع همکاری با استارتاپ موضوع این قرارداد، همچنان بر مبنای اصل محرمانگی یکجانبه نسبت به حفظ اسناد، اطلاعات و اسرار تجاری کارفرما پیشین اقدامات مقتضی را اعمال نماید. حتی در صورتی که پس از قطع همکاری، با استارتاپ دیگری وارد یک رابطه قراردادی شد، همچنان نسبت به تعهد پذیرفته شده در این قرارداد متعهد باقی بماند. در غیر اینصورت مسئول جبران خسارات و زیان های وارده به شخص کارفرما و مجموعه استارتاپ می باشد؛

2- همکار متعهد می گردد نسبت به اطلاعات و اسنادی مندرج در ماده 3 حق هیچ گونه نسخه برداری یا کپی برداری شخصی را ندارد و صرفاً به منظور امور اجرایی و اداری محق به انجام چنین عملی می باشد؛

3- همکار مجاز نیست بدون اخذ موافقت کارفرما یا شخص صاحب صلاحیت اقدام به جابه جایی یا تغییر اسناد، اطلاعات و اسرار تجاری نماید. در صورت درخواست چنین اقدامی، در صورت موافقت کارفرما، با رعایت تمامی ملاحظات امنیتی و علم و اطلاع پیشین استارتاپ اقدام نماید؛

4- همکار حق واگذاری صلاحیت خویش از قِبل رابطه استخدامی به شخص غیر را دارا نیست و استمرار رابطه استخدامی حقی را نسبت به ورود شخص دیگری بجای خویش ایجاد نمی کند بلکه هیئت مؤسس نسبت به استخدام یا عدم استخدام شخص متقاضی تصمیم گیری می کنند؛

5- به هنگام امضای قرارداد حاضر، شخص همکار با آگاهی کامل نسبت به شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت خویش اقدام به امضای این قرارداد می نماید و ادعای جهل به برخی مفاد آن رافع مسئولیت نیست؛

6- در صورتی که شخص همکار در مدت فعالیت شغلی خویش در استارتاپ زمینه خلق ایده ای را فراهم نموده باشد، پس از خروج از کسب و کار، حقی نسبت به آن ندارد و می بایست کلیه اسناد و نمونه ها و الگوهای آزمایشی آن را در اختیار شرکت قرار دهد؛

7- تعهد شخص متعهد به حفظ و حراست از اسناد و اطلاعات، تعهد به نتیجه می باشد.

ماده ششم: جبران خسارت

همکار نسبت به این قرارداد تعهد می نماید که کلیه خسارت و زیان هایی که در اثر بی مبالاتی یا کوتاهی در حفظ و حراست از اطلاعات و اسنادی که در اختیارش است، متوجه کارفرما شود، به هر نحوی جبران نماید. ارزیابی و تقویم خسارات بر عهده کارشناس مالی استارتاپ بوده و ایشان هر مبلغی را نسبت به جبران خسارت وارده تعیین نماید، همکار حق اعتراض به آن نخواهد داشت.

ماده هفتم: نهاد نظارت

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای موضوع قرارداد نسبت به حفظ و رعایت اطلاعات و اسنادی که در اختیار همکار می باشد بر عهده مدیر اجرایی استارتاپ می باشد. ایشان می بایست ماهیانه گزارشی نسبت به نحوه اجرای موضوع قرارداد به هیئت مؤسس ارائه دهند.

ماده هشتم: اختلافات ناشی از قرارداد

کلیه اختلافات، نسبت به مفاد مندرج در این قرارداد یا اختلافات آتی نسبت به ارتکاب نقض تعهدات مندرج در این قرارداد از سوی طرفین ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت ...... روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.

ماده یازدهم: فورس ماژور

در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.

ماده دوازدهم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در .... نسخه و دوازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت متعهد یا همکار/ یا نماینده قانونی ایشان

امضاء و اثر انگشت شهود:


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.