بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

 

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات کامل موجر)

 

تخلیه یک باب به جهت تغییر شغل  

(مشخصات کامل مستاجر)

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

طی اجاره نامه عادی (یا رسمی) مورخ  ............   یک باب مغازه واقع در   .......................................جهت شغل ...............  اجاره (یا سر قفلی آن را خریداری) نموده اید ،‌با توجه به این که ملک موصوف را جهت شغل  ............   به شما اجاره دادم و شما تغییر شغل داده اید و این تغییر شغل ارزش ملک اینجانب را پایین می آورد ، لذا بعد از ابلاغ این اظهار نامه فرصت دارید نسبت به تغییر شغل و بازگشت به شغل قبلی یا تخلیه مغازه اقدام نمایید . در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی اقدام خواهم نمود .

 

 

 

با تشکر

نام ونام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.