بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

 

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات کامل خریدار)

تعیین زمان مراجعه به دفترخانه  برای تنظیم سند رسمی و انتقال ملک

 

(مشخصات کامل فروشنده)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم جناب آقای / خانم 

با سلام ،

احتراما ،همانطوریکه مستحضرید :

 نظر به اینکه به موجب سند عادی مورخ   ...........  یک  باب   ........به آدرس ............................... را با مشخصات تفصیلی مضبوط در سند به اینجانب فروخته اید و مقرر شده که پس از تهیه مقدمات برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر خانه حاضر شویم و نظر به اینکه زمان حضور در دفتر خانه در قولنامه مسکوت مانده است ، بدینوسیله از شما دعوت می کنم که راس ساعت........    روز ......    مورخ...........     برای تنظیم سند رسمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره  ........    شهرستان    ..........واقع در .......................  حاضر شوید و کلیه مقدمات لازم را نیز فراهم کنید . ضمان چون انجام معامله مستلزم استعلام از اداره ثبت است ، مقتضی است حداکثر تا ده روز پیش از تاریخ حضور با مراجعه به دفتر خانه و ارائه سند مالکیت استعلام از ثبت را بدهید ضمناً نسخه ای  از این اظهار نامه جهت اطلاع سر دفتر اسناد رسمی شماره......     شهرستان ...........   ارسال  می شود.

 

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء و تاریخ    

 

خلاصه پاسخ


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.