بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات کامل فروشنده )

 

فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفتر خانه

(مشخصات کامل خریدار)

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

مطابق قولنامه مورخ   ...........  ملک اینجانب واقع در   ......................... را خریداری نموده یاد و متعهد گردیده بودید که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ امضاء ‌قولنامه برای تنظیم سند رسمی  حاضر شوید اما به موقع حاضر
 نشده اید .نظر به مراتب یاد شده به شما به مدت پنج روز مهلت داده می شود که برای امضا سند رسمی  در دفتر خانه شماره........ شهرستان...............حاضر شوید در غیر اینصورت با عنایت به بند  .........  قولنامه مذکور که تاخیر خریدار  در تکمیل ثمن معامله و مراجعه به دفترخانه را موجب فسخ تلقی کرده از طریق مراجع قضایی  تقاضای فسخ قولنامه را به لحاظ عدم همکاری خریدار در مراجعه به دفترخانه خواهم نمود.

 

 

 

 

با تشکر

نام ونام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.