نمونه اظهارنامه فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفتر خانه

        

بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات کامل فروشنده )

 

فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفتر خانه

(مشخصات کامل خریدار)

خلاصه اظهارات

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

مطابق قولنامه مورخ   ...........  ملک اینجانب واقع در   ......................... را خریداری نموده یاد و متعهد گردیده بودید که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ امضاء ‌قولنامه برای تنظیم سند رسمی  حاضر شوید اما به موقع حاضر
 نشده اید .نظر به مراتب یاد شده به شما به مدت پنج روز مهلت داده می شود که برای امضا سند رسمی  در دفتر خانه شماره........ شهرستان...............حاضر شوید در غیر اینصورت با عنایت به بند  .........  قولنامه مذکور که تاخیر خریدار  در تکمیل ثمن معامله و مراجعه به دفترخانه را موجب فسخ تلقی کرده از طریق مراجع قضایی  تقاضای فسخ قولنامه را به لحاظ عدم همکاری خریدار در مراجعه به دفترخانه خواهم نمود.

 

 

 

 

با تشکر

نام ونام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.