بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل) یا مشخصات اظهار کننده

دعوت سازنده آپارتمان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال 

 (مشخصات فروشنده)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

به موجب قرارداد پیمانکاری به شماره ..... به تاریخ ..... تعهد نموده­ اید یک دستگاه آپارتمان به تعداد .... طبقه به شماره پلاک ثبتی ...... به نشانی ....... احداث نمایید، و سپس پس از پایان عملیات عمرانی و تأیید مهندس ناظر ساختمان و اخذ مجوزهای مربوطه، با حضور یافتن در دفترخانه شماره .... تمامی عرصه و اعیان ملک مزبور را به اینجانب انتقال دهید. حال با عنایت به این مهم که به هنگام آغاز عملیات عمرانی ساختمان اینجانب مبلغ ...... ریال که .... درصد کل قرارداد را شامل می شود پرداخت نموده و توافق بر این شد پس از تکمیل و اتمام تمامی جوانب عملیات موضوع قرارداد و به هنگام انتقال رسمی مابقی ثمن پرداخت گردد، ولیکن با گذشت بیش از .... روز از پایان عملیات عمرانی و آماده شدن تمامی مدارک مربوطه نسبت به اجرای تعهد مورد اشاره امتناع نموده اید و به موجب این اظهارنامه به اطلاع حضرتعالی می رسانم بنا بر عدم حضور شما در تاریخ مقرر شده، به منظور ابراز حسن نیت نسبت به اجرای تعهد خویش، در تاریخ ..... به ساعت ...... در دفترخانه یاد شده حضور یافته و ملک اشاره شده را به اینجانب انتقال و مابقی ثمن را دریافت نمایید. در صورت امتناع مجدد، اینجانب مراتب را از طریق مراجع قضایی و نیز مطالبه تمامی حقوق و خسارات وارده را اقامه خواهم نمود.

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.