علی القاصی مهر اظهار داشت: برای 5 نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.

 

AlghasiMehr.jpg (72 KB)

 

علی القاصی مهر دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه و در رابطه با این موضوع بیان کرد: در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ابلاغی ریاست قوه قضاییه، برای 5 نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال شده است.

همچنین در این جلسه، رییس قوه قضاییه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم. هم دادسرا‌ها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند./ میزان