سازمان زندان‌ها در رابطه با «حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان» بخشنامه‌ای صادر کرد.

این بخشنامه به منظور اجرای دقیق موازین حقوق شهروندی و حقوق اسلامی و انسانی متهمان در بازداشتگاه‌های عمومی، امنیتی، انتظامی و نظامی و در اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 1382) قانون آیین دادرسی کیفری مواد 2، 3 و 109 و سایر مقررات مذکور در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها ( مصوب 1400)، آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی (مصوب 1397)، آیین نامه نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی (مصوب 1391)، آیین نامه اجرایی ایجاد و اداره بازداشتگاه‌های ویژه متهمان جرایم خاص (مصوب 1389)، دستورالعمل‌ نحوه تأسیس‌ واحدهای حمایت از حقوق شهروندی زندانیان (مصوب 1385) و با امعان نظر به مجموعه قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد در مورد رفتار با زندانیان (موسوم به قواعد نلسون ماندلا، مصوب سال 2015 میلادی مجمع عمومی ملل متحد) و قواعد ملل متحد در خصوص رفتار با زنان زندانی (موسوم به اعلامیه بانکوک مصوب سال 2010 میلادی) صادر شده است.

در بخشنامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه، حقوق متهمان بازداشتی از حیث تفکیک و طبقه بندی، حقوق زندانیان از حیث سلامت جسمی، روانی و رعایت کرامت انسانی، حقوق زندانیان از منظر ملاقات با خانواده و وکیل، حقوق متهمان و زندانیان حین اعزام و بدرقه، حقوق متهمان در بند جداسازی یا اتاق انفرادی، حق اطلاع رسانی محرمانه و سریع به مراجع نظارتی، نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها به تفصیل آمده است./ ایرنا