سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به دو پرونده به ریاست قاضی محمدی کشکولی خبر داد.

احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی در خصوص رسیدگی به دو پرونده مطبوعاتی، بیان کرد: در روز دوشنبه 4 بهمن ماه در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی 2 پرونده رسیدگی شد.

وی ادامه داد: پرونده اول مربوط به مدیر مسئول هفته نامه صدا به اتهامات نشر اکاذیب و مطالب غیر واقع بود که هیأت منصفه دادگاه مطبوعات با اتفاق آرا در موضوع اتهام نشر اکاذیب و افترا متهم را مجرم دانست و با اکثریت آرا وی را مستحق تخفیف ندانست.

مومنی‌راد افزود: پرونده دوم مربوط به مدیر مسئول سایت بیرونیت به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بود که هیأت منصفه به اتفاق آرا، متهم را در اتهامات فوق الذکر مجرم دانست و با اکثریث آرا وی را در این اتهام مستحق تخفیف ندانست./ ایلنا