مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات موجر

خوانده

مشخصات مستأجر

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

بدوا" صدور دستور مقتضی مبنی بر تأمین دلیل و سپس صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها و الزام به تأدیه ... ریال اجور معوقه

دلائل و منضمات

دادخواست

تصویر مصدق سند مالکیت   2ـ تصویر مصدق اجاره‌نامه رسمی به شماره ...  مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... تهران        3ـ عند اللزوم استعلام ثبتی     4ـ اخطاریه‌های به شماره‌های ... و ... و ... دفتر اسناد رسمی ... تهران    5 ـ استعلام از دفتر اسناد رسمی ... تهران       6 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه موکل، مستند به تصویر مصدق سند مالکیت، مالک رسمی ششدانگ یک باب مغازه، با مشخصات ثبتی مضبوط در اسناد تقدیمی، واقع در ... است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه موکل، مستند به  تصویر مصدق اجاره‌نامه رسمی به شماره ...  مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی ... تهران، مغازه فوق‌الذکر را به خوانده محترم اجاره داده است.

ثالثا"؛ با ملاحظه اینکه وفق ماده2 آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 به شماره5416/110 مورخ25/2/1378 هیئت وزیران، ناظر به ماده12 همان قانون، موارد ذیل از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 خارج است:

1ـ هرگاه روابط استیجاری طرفین، مربوط به قبل از تاریخ اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.

2ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید بوده و قرارداد اجاره نیز مربوط به قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 باشد.

3ـ هرگاه روابط طرفین، ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات ـ بر حسب تراضی شفاهی با موجر ـ به عنوان اجاره باشد.

4ـ هرگاه دلیل تخلیه اماکن استیجاری، قبل از انقضاء مدت اجاره باشد.

5 ـ هرگاه سند عادی اجاره، بر طبق ضوابط مقرر در ماده2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 تنظیم نشده باشد (عدم گواهی قرارداد عادی اجاره، توسط دو نفر از افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شاهد).

رابعا"؛ عنایتا" به اینکه اجاره‌نامه عادی فوق‌الذکر، مشمول بند1 آئین‌نامه سابق‌الذکر است.

خامسا"؛ با عنایت به اینکه خوانده، از پرداخت اجاره بهای/ اجرت‌المثل ماههای ... و ... و ... سال ... هرماه به مبلغ ... ریال خودداری نموده و براساس تخلف مشارالیه، موکل به دفتر اسناد رسمی ... تهران، مراجعه و دفترخانه مذکور، با صدور و ابلاغ3 فقره اخطاریه به شماره‌های ... و ... و ... به خوانده، اجور معوقه را مطالبه نموده است و خوانده، با کمال تأسف، پس از ابلاغ3 اخطاریه مذکور  نیز کماکان از تأدیه اجاره بها خودداری نموده است و این امر از طریق استعلام از دفتر اسناد رسمی مربوطه، قابل احراز است.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده مبنی بر عدم پرداخت اجور معوقه، صدور دستور مقتضی مبنی بر استعلام از دفتر اسناد رسمی مربوطه بمنظور احراز این امر، وفق ماده212 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ عدم پرداخت اجور معوقه و پرداخت مبلغ ... ریال اجور معوقه و نیز الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق بند9 ماده14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356 و مادتین515 و519 ق.آ.د.م و قاعده تسبیب

 

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.