مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات پدر/ جد پدری

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور اجازه ثبت ازدواج به لحاظ مضایقه پدر/ جد پدری از اجازه

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ  تصویر مصدق شناسنامه موکله    2ـ اظهارنامه ابلاغ شده        3ـ تصویر مصدق شناسنامه همسر آینده          4ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه موکله قصد دارد با مرد مورد علاقه خویش ازدواج نماید.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه موکله، اظهارنامه به شماره ... مورخ ... ارسالی از مجتمع قضایی ... تهران را خطاب به خوانده محترم مبنی بر معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج دائم با صداق و شرایط معین در آن اظهارنامه، ارسال و در تاریخ ... به خوانده محترم ابلاغ شده است لیکن خوانده محترم، بدون علت و دلیل موجه، از دادن اجازه به موکله مضایقه می‌نماید.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه وفق ماده1043 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: « ... هرگاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در اینصورت؛ دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده ـ پس از اخذ اجازه از دادگاه ... به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

لذا مستدعی است نسبت به صدور حکم مبنی بر اجازه ثبت ازدواج به لحاظ مضایقه پدر/ جد پدری از اجازه  در حق موکله، وفق ماده1043 قانون مدنی و همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

 

 

                                                                                                                    با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                              وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.