مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تأدیه منافع یک قطعه باغ مثمر با پلاک ثبتی به شماره ... واقع در ...

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران    2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجه   3ـ تصویر مصدق شناسنامه فرزند مشترک 4ـ  شهادت شهود     5 ـ تحقیق و معاینه محل       6 ـ اظهارنامه     7ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با توجه به اینکه خوانده، در قسمت سایر شروط ضمن عقد نکاح مندرج در قباله نکاحیه، متعهد گردید که علاوه بر تأدیه مهریه، استیفاء منافع یک قطعه باغ مثمر با پلاک ثبتی به شماره ... واقع در ... را به موکله واگذار نماید.

ثانیا" مکرر؛ با توجه به اینکه خوانده، در تعهدنامه عادی مورخ ... در حضور شهود، متعهد گردید که علاوه بر تأدیه مهریه، استیفاء منافع یک قطعه باغ مثمر با پلاک ثبتی به شماره ... واقع در ... را به موکله واگذار نماید و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ثالثا"؛ با نظر به اینکه خوانده ـ پس از وقوع عقد نکاح ـ از ایفای تعهد مذکور، بطور کلی، منصرف شده و من غیر حق، از انتقال منافع مذکور به موکله، امتناع می‌ورزد.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر انکار انتقال منافع یک قطعه باغ مثمر با پلاک ثبتی به شماره ... واقع در ... به موکله، صدور قرار استماع شهادت شهود، وفق مواد229 لغایت247 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تأدیه منافع یک قطعه باغ مثمر با پلاک ثبتی به شماره ... واقع در ...، وفق مادتین219 و221 قانون مدنی و همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین515 و519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

 

                                                                                                                           با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                        وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.