مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

تقاضای صدور حکم طلاق به استناد بند هشت قسمت «ب» شروط ضمن عقد و بند1 تبصره ذیل ماده1130 قانون مدنی (ترک زندگی مشترک توسط خوانده بدون عذر موجه)

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران    2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجه   3ـ شهادت شهود  4ـ اظهارنامه   5 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت دائم فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با نظر به اینکه خوانده، زندگی مشترک را بدون عذر موجه ترک نموده است (تحقق بند هشت شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و بند1 تبصره ذیل ماده1130 قانون مدنی) این امر، از طریق شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

علاوه بر شهادت شهود فوق، این موضوع، از طریق ارجاع امر به تحقیق و معاینه محل زندگی موکله و خوانده، قابل احراز است.

مضافا" بر اینکه موکل، طی اظهارنامه پیوستی به شماره ... مورخ ... ارسالی از طریق مجتمع قضایی ... از خوانده، بازگشت به زندگی مشترک را تقاضا نموده و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مذکور، خوانده، در این خصوص، هیچگونه اقدامی در راستای تقاضای موکله ننموده است.

ثالثا"؛ با ملاحظه اینکه خوانده به موکله وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده که در صورت تحقق هریک از بندهای دوازده‌گانه شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه، موکله خود را به یکی از انواع طلاق ـ اعم از رجعی و بائن ـ به انتخاب خود، مطلقه نماید.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده در اولین جلسه دادرسی مبنی بر ترک زندگی مشترک توسط خوانده بدون عذر موجه، صدور قرار تحقیق و معاینه محل و همچنین صدور قرار استماع شهادت شهود، به منظور احراز تخلف خوانده از بند هشت شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و بند1 تبصره ذیل ماده1130 قانون مدنی

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم طلاق خلع نوبت اول و اعطاء وکالت بلاعزل به موکله به منظور مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و اجرای صیغه مربوطه و امضاء ذیل دفاتر و انجام کلیه تشریفات اداری لازم برای اخذ سند طلاق، وفق  بند هشت شروط ضمن عقد مندرج در قباله نکاحیه و بند1 تبصره ذیل ماده1130 قانون مدنی و1146 همان قانون

 

                                                                                                                          با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                          وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.