موکل : آقای / خانم ................................ فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ...........................................................................

وکیل : آقای / خانم : ............................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ......................................................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی وارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هرگونه منع قانونی مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی ایران و راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی سراسر کشور و مؤسسات و دوائر وابسته و پیوسته به آن و دیگر مراجع و مقامات ذیربط و اقدام به خریداری نمودن و قبول انتقال رسمی هر نوع وسیله نقلیه و خودرو ، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی ، اتومبیل و موتور سیکلت تحت هر ممیزه و ویژگی و مدل و سیستم و شناسه و مشخصه و خصوصیت تعیین شده و پلاک و شماره نیروی انتظامی و کشوری ملی با معرفی و تعرفه خود وکیل و به هر مقدار و میزان سهام و دانگ با جمیع متعلقات و لواحق آن از هر شخص حقیقی و حقوقی به نام و برای موکل و به هر قیمت و شرط و نحو و ترتیب و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار و قبض و تصرف مبیع و تادیه ثمن و لدی الاقتضاء فک پلاک قبلی و اخذ و نصب و الصاق پلاک و شماره ملی اختصاصی جدید با توجه به نوع خودرو ابتیاعی و خریداری شده و ابطال اسناد و مدارک و تحویل و اخذ آن ها و قبول تمامی خدمات و تشکیل پرونده و تعقیب و پیگیری پرونده های متشکله و انجام کلیه امور و مراحل اداری و قانونی مورد نیاز من البدو الی الختم و اخذ کلیه اسناد و مدارک و اقلام و لوازم مأخوذه و ایصال آن ها همراه با خودرو و وسیله نقلیه / ماشین آلات ابتیاعی به موکل در قبال اخذ رسید و انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز من البدو الی الختم و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص موردوکالت و لوازم آن از جمله توکیل به غیر ولو کراراً جزئاً اوکلاً می باشد. و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ ..../ .... / .......... هجری شمسی .

 

 

اگر متن حاضر نیاز شما را به شکل کامل برآورده نکرد یا به نمونه اسناد بیشتری نیاز دارید لینک های زیر را امتحان کنید.

فهرست مجموعه کامل وکالت نامه های مربوط به وسایل نقلیه

فهرست مجموعه کامل قراردادهای وسایل نقلیه

در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.