موکل : آقای / خانم ................. فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : .................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت: درخصوص  مراجعه به ادارات  دارائی شهرداری ثبت اسناد و املاک و کلیه مراجع و ادارات  دولتی  و وابسته به دولت اعم از اداری انتظامی قضائی  باحق  مراجعه ومداخله درکلیه امور دادرسی در تمام محاکم دادگستری در هر مرحله از امردادرسی  به منظور تحصیل  و دریافت  گواهی  حصر وراثت و واریز مالیات  برارث  مرحوم ............ و سپس  رسیدگی  به هرآنچه  قدرالسهم  و کما فرض الله از ترکه مرحوم  ………..به موکل به ارث  می  رسد اعم ازمنقول و غیر منقول (باستثنا وسایط نقلیه موتوری  و ماشینهای  راهسازی  و اراضی  قانون  لغو مالکیت اراضی  شهری) وعندالزوم انجام  هر نوع  معامله  تحت  عنوان هر یک از عقو دایم از قطعی رهنی صلح معاوضه اجاره و غیره نسبت  به هر یک از اموال منقول و غیر منقول و سهام و منافع  و حقوق ورثه ای موکل و استرداد اقاله و فسخ  قراردادهای  تنظیمی  خواه در مقام  معامل  باشد یا متعامل  به هرشخص اعم ازحقیقی  و حقوقی  ولو بشخص  خود درقبال هر مبلغ و قید و شرط و نحوی که وکیل  صلاح  و مقتضی  بداند با حق دریافت و پرداخت  بها و ثمن معامله و تحویل و تحول  مورد معامله و تقاضا و اخذ سند مالکیت  یا المثنی و اصلاح اسناد مالکیت با حق اسقاط کافه خیارات  ولو خیار غبن  فاحش  و ضمانت  کشف  فساد و سپردن  هرگونه  تعهد و ضمانت دیگر با حق  مراجعه به هریک  از بانکهای کشور و تقاضا و تحصیل هر نوع وام  یا اعتبار در قالب هر یک از عقود اسلامی و قانونی  در مقابل  به رهن  وثیقه گذاردن  هریک از اموال  و املاک  فوق الذکر موکل نزد هر یک  از بانکهای  کشور و انعقاد قرارداد مشارکت و فروش  اقساطی  و جعاله و غیره و قبول کلیه شرایط بانکها و دادن هرگونه تعهدی  که جهت  دریافت  وام  لازم و ضروری  میباشد و افتتاح  حساب  مشترک  و واریز و برداشت وجه از حساب موصوف و فک و فسخ و تمدید و تجدید اسناد رهنی و انجام  تشریفات آن  همچنین  وصول  مطالبات مورث  موکل به شرح اسناد عادی  و رسمی  از اشخاص حقیقی  و حقوقی  و اخذ مال الاجاره و اجرت المثل از مستاجر یا مستاجرین  و متصرفین  و فسخ  و تجدید اسناد اجاری و عنداللزوم تقاضای  صدور اخطاریه و اجرائیه علیه مستاجر یا مستاجرین  و متصرفین  و رفع  تصرف  و خلع  ید از املاک  ورثه ای   موکل و در صورت  لزوم حضور در هر یک از دادگاهها اعم از بدوی تجدید نظر و دیوان عالی  کشور و تقدیم  هر نوع  دادخواست  و اقامه انواع  دعاوی و پاسخگوئی  به  مدعیان  و رد و استرداد مدارک و لوایح  و تمکین  و تقاضای  تجدید نظر و فرجام نسبت  به آرا صادره از محاکم  و انتخاب  و انتصاب  و عزل وکلا و کارشناسان  دادگستری  باداشتن  تمام اختیارات  راجع به امردادرسی  بخصوص  اختیارات  مندرج  در مواد 35 و 36 قانون آئین  دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقلاب (درامورمدنی) باحق  ادعای  جعل  یا انکار و تردید نسبت به سند طرف  واسترداد سند با حق  تعیین  جاعل تعیین  مصدق  و کارشناس دعوی  خسارت استرداد دعوی  جلب  ثالث ورود ثالث و دفاع از دعوی آنها دعوی  متقابل و دفاع از دعوی  نامبرده و اعلام  عسر و حرج  و ارائه مدارک  مربوطه و رد یا قبول  سوگند و صلح  و سازش  با طرفین  دعوی  و تقاضای  صدور اجرائیه تعقیب  عملیات اجرائی و توقیف  و بازداشت اموال و املاک محکوم علیه یا محکوم  علیهم  واخذ محکوم  به و قبوض  تودیعی عنداللزوم  مراجعه به کلیه بانکهای  دولتی  خصوصی  وموسسات مالی  و اعتباری  به  منظور پرداخت کلیه  هزینه  های  قانونی  وپس  از رفع  موانع  اداری  و قانونی  اقدام  به برداشت  از کلیه  حسابهای  مورث موکل به هر میزان و مقدار و مبلغ که وکیل صلاح  و مقتضی  بداند و دادن  رسید و عنداللزوم  انسداد حسابهای  مذکور پرداختی  و مراجعه به ادارات شهرداری دارایی ثبت اسناد و املاک سازمان  تامین اجتماعی (بیمه) و سایر ارگانها و نهادهای انقلابی  بمنظور تحصیل  پروانه ساختمان  و تقاضا و دریافت  گواهی عدم  خلاف پایانکار نوسازی عوارض و مهندسین ناظر و محاسب  تهیه نقشه و تصدیق امضا همچنین اخذ مفاصا حسابهای مالیاتی اعم از شغلی  و صنفی  با حق انجام کلیه تشریفات  قانونی از پرداخت  بدهی و سایرهزینه های  مربوطه و هرگونه تعهدی  که جهت  صدور آنها لازم  و ضروری  باشد و قیام  و اقدام  به هر عملی که بمنظور انجام  مورد وکالت لازم  وضروری  باشد با حق  حضور در دفاتر اسناد رسمی  و امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک مربوطه و اخذ یا تسلیم اوراق و اسناد و مدارک  اعم از اصل رونوشت یاکپی.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم  درانجام  مورد وکالت  باحق  توکیل  بغیر ولوکرارا"و مع الواسطه جزئا" یا کلا" از طرف موکل دارای اختیارات  تامه و مطلقه قانونی  میباشد. امضا و اقدام موکل به منزله امضا و اقدام موکل نافذ و معتبر بوده و نیازی به کسب و اجازه مجدد از موکل نخواهدبود.مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.


اگر متن حاضر نیاز شما را به شکل کامل برآورده نکرد یا به نمونه اسناد بیشتری نیاز دارید لینک های زیر را امتحان کنید.
در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.