موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت: اقامه  هر گونه  دعوي  حقوقي  و کيفري  اعم  از اعلام  جرم  يا تقديم  دادخواست نسبت  به  هر شخص  حقيقي  يا حقوقي  و دفاع  از موارد مطروحه  راجع  به  صدور هر چک  بلامحلي  که موکل از هر شخص  حقيقي  يا حقوقي  دريافت  کرده  باشد و تعقيب  ورسيدگي  با حق  مراجعه  به  هريک  از شوراهاي  حل  اختلاف،   دادگاه  هاي  بدوي،   تجديد نظر،  ديوان  عالي  کشور و هر يک  از دواير اجراي احکام  و اجراي  ثبت  و مراجع  نيروي  انتظامي  وعنداللزوم  درخواست  و دريافت  برگ  جلب  سيار به  منظور پي  گيري  و وصول  کليه  مطالبات   موکل با حق  مراجعه  به  هر يک  از وکلاي  دادگستري  و انتخاب  و انتصاب  آنها بر اساس  ماده   31 قانون  آئين  دادرسي  دادگاههاي  عمومي  وانقلاب  در امور مدني در خصوص  حضور در هر يک  از دادگاهها اعم  از بدوي  يا تجديدنظر و ديوانعالي  کشور و ديوان  عدالت  اداري  و تقديم  هر نوع  دادخواست  و اقامه  انواع  دعاوي و پاسخگوئي  به  مدعيان  و رد و استرداد مدارک  و لوايح  و تمکين  و تقاضاي  تجديد نظر و فرجام  نسبت  به  آرا صادره  از محاکم  و انتخاب  و انتصاب  و عزل  وکلا و کارشناسان دادگستري  با داشتن  تمام  اختيارات  راجع  به  امر دادرسي  به  خصوص  اختيارات  مندرج  در مواد  35 و 36 قانون   صدر الذکر با داشتن  حق  اعتراض  به راي  بدوي،  تجديد نظر،  فرجام  خواهي   اعاده دادرسي مصالحه  و سازش  ادعاي  جعل  يا انکار و ترديد نسبت  به  سند طرف  و استرداد سند با حق تعيين  جاعل، ارجاع  دعوي  به  داوري  و تعيين  داور تعيين  مصدق  و کارشناس   دعوي خسارات  و استرداد و دادخواست  يا دعوي  و جلب  ثالث  و دفاع  از دعوي  ثالث ورود شخص ثالث  و دفاع  از دعوي  ورود ثالث دعوي  متقابل  و دفاع  در قبال  آن   اعلام  عسر و حرج و ارايه  مدارک  مربوطه  و رد يا قبول  سوگند و صلح  و سازش  با طرفين  دعوي  و تقاضاي صدور اجرائيه  و تعقيب  عمليات  اجرائي  و توقيف  و بازداشت  اموال  و املاک محکوم عليه  يا محکوم  عليهم  و اخذ محکوم به  و قبوض  و وجوه  توديعي  . 

حدود اختیارات  : وکیل مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل و اقدام  موکل نافذ و معتبر می  باشد .


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.