ماده یکم طرفین قرارداد

 قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

 ماده دوم - موضوع قرارداد

1-1 پشتیبانی فنی و نگهداری از سخت افزار و نرم افزار طبق پیوست شماره 1 و صورتجلسه های تنظیمی شامل لیست نرم افزارهای موجود و شناسنامه های تجهیزات مورد قرارداد

1-2 سرویس , نگهداری و تعمیر کلیه تجهیزات سخت افزاری و سیستم های مندرج در پیوست شماره یک ( پیوست شماره 1 شامل صورت خلاصه نرم افزارها و شناسنامه سخت افزارهای موجود در محل کارفرما می باشد ) .

1-3 مشاوره در امور انفورماتیکی (کامپیوتر های سرور ، طراحی شبکه ، سخت افزار ، نرم افزار)

1-4 تهیه, نصب , راه اندازی و سرویس و نگهداری تجهیزات مربوط به برق اظطراری ( UPS ) .

1-5 تهیه, نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به یکپارچه سازی کامپیوترها ( Link ) .

1-6 تهیه تجهیزات کامپیوتری .

1-7 اجرای تمامی بندهای 1-1 الی 1- 6 جهت دفتر .................  واقع در خیابان ..................................... به شماره تلفن ..........................  لازم الاجرا می باشد . ( طبق نیاز کارفرما )

ماده دوم - مدت قرارداد

2-1 قرارداد حاضر از تاریخ . . . / . . . / 13  الی . . . / . . . / 13 به مدت یک سال شمسی دارای اعتبار و لازم الاجرا می‌باشد.

2-2 در صورت انقضاء مهلت یاد شده، قرارداد فعلی قابل تمدید بوده و چنانچه تا یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد، هیچ یک از طرفین نسبت به فسخ آن اقدام نکنند، قرارداد، به مدت یک سال دیگر تمدید شده تلقی می گردد .

تبصره 1: در صورت تمدید قرارداد برای نوبت بعدی، قرارداد جدید توسط پیمانکار تنظیم و تسلیم کارفرما می گردد.

 ماده سوم - تعهدات پیمانکار

3-1 - پیمانکار متعهد می گردد پس از اعلام مشکل از سوی کارفرما، در اسرع وقت اقدام به رفع ایراد نماید .

3-2-  در صورت اعلام کــارفرما مبنی بر وجود مشکل، پیمانکار موظف است ظرف مدت چهار ساعت ( در زمان عرف کاری ) به محل کارفرما مراجعه و عیب یابی نماید، بدیهی است مفادر بند 3-1 جهت دفتر تهران و آدرس قید شده در قرارداد می باشد .

3-4- پیمانکار متعهد می گردد کلیه تجهیزات مورد قرارداد ( پیوست شماره 1 ) را سرویس و کنترل کمی و کیفی نموده و سپس اقدام به پلمپ آن نماید .

3-5 - تعمیرات مورد نیاز حتی الامکان در محل کارفرما انجام خواهد شد .

3-6 - در صورت عدم وجود قطعه یدکی مورد نیاز در بازار , مشاوره لازم توسط پیمانکار جهت امکان سنجی و رفع ایراد ارائه می گردد اما پیمانکار هیچ گونه تعهدی در قبال تهیه قطعه مورد نظر را ندارد مگر آنکه قطعه مورد نظر ؛ توسط پیمانکار در اختیار کارفرما قرار داده شده باشد.

3-7 - پس از انجام سرویس و یا تعمیرات ؛ سیستم موضوع قرارداد ؛ مجدداً توسط پیمانکار پلمپ می گردد .

3-8 - اگر دستگاهی نیاز به تعمیر در خارج از محل قرارداد داشته باشد و در صورتی که زمان تعمیر بیش از 24 ساعت به طول انجامد و چنانچه نبود دستگاه فوق مخل انجام کار گردد , پیمانکار موظف به جایگزینی یک دستگاه کامپیوتر بجای دستگاه در حال تعمیر میباشد .

3-9- پشتیبانی از نرم افزارهای مورد توافق در این قرارداد ( صورتجلسه تنظیمی ) به عهده پیمانکار می باشد .

تبصره 3 : نرم افزار های قفل دار ( شامل قفلهای سخت افزاری و قفل های نرم افزاری ) و یا نرم افزارهای تحت الحمایه شرکت های نرم افزاری (داخلی و خارجی) و نرم افزارهای خاص نوشته شده جهت کارفرما توسط شرکت های داخلی و خارجی مشمول این قرارداد نمی گردد .

3-10- حمل دستگاه معیوب به تعمیرگاه و بالعکس ( آدرس قید شده از کارفرما "دفتر مرکزی" ) توسط پیمانکار انجام می پذیرد.

تبصره 4: هزینه حمل دستگاه خارج از آدرس قید شده بعهده کارفرما می باشد .

3-11- پیمانکار متعهد می گردد نهایتاً یک ماه پس از انعقاد قرارداد , گزارش کتبی خود را جهت اجرای کامل مفاد بند 1-4 و 1-5 با در نظرگرفتن تمامی موارد من جمله تعیین قیمت , مبالغ نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری ادواری ( یا هر شرایط مطلوب دیگر کارفرما ) ارسال نماید .

3-12- پیمانکار متعهد می گردد پس از امضاء قرارداد , تمامی دستگاه های موضوع قرارداد را ویروس یابی نموده و سپس نسبت به رفع احتمالی آلودگی ویروسی اقدام نماید .

3-13- نرم افزار ویروس یاب برای بار اول بصورت رایگان نصب و راه اندازی می گردد و به روز نگهداری نرم افزار یا تغییر آن طبق شرایط بند 3 ماده 4انجام می پذیرد .

3-14- پیمانکار مهندس .... بعنوان نماینده تام الاختیار این (مرکز ، شرکت) جهت نظارت، رفع ایراد و هماهنگی های لازم به کارفرما معرفی می نماید.

ماده چهارم – تعهدات کارفرما

4-1 کارفرما متعهد می گردد به منظور تسریع در امور قرارداد نماینده یا نمایندگانی را بصورت کتبی و با مشخص نمودن محدوده عملکرد آنان ونهایتاً طی مدت 10 روز پس از امضاء قرارداد معرفی نماید.

تبصره 5  : فقط درخواست های نماینده کارفرما یا امضاءکنندگان قرارداد که در چارچوب مفاد قرارداد می باشد لازم الاجراء بوده ودرخواست های دیگر عوامل که به تائید مدیریت ( کارفرما ) نرسیده باشد , فاقد ارزش می باشد و پیمانکار هیچ گونه تعهدی در قبال درخواست های افراد متفرقه ندارد .

4-2 کارفرما متعهد می گردد جهت جلوگیری از آلوده شدن کامپیوترها به ویروس , به هیج عنوان از CD های متفرقه پیش از کنترل با برنامه ویروس یاب استفاده ننماید . نرم افزار ویروس یاب با توجه به نیازهای کارفرما و با توافق طرفین تهیه , نصب و راه اندازی می گردد . در غیر این صورت در صورت وارد آمدن هرگونه صدمه ویروسی ؛ پیمانکار هیچ گونه تعهدی نداشته و مسئولیت آن با کارفرما می باشد .

4-3 ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام امور سرویس و خدمات پشتیبانی , در هنگام مراجعه متخصصین پیمانکار .

4-4 کارفرما تعهد می نماید پرداخت مبلغ ماهیانه مورد توافق در ماده 5 را به صورت منظم و بدون دیرکرد به پیمانکار پرداخت نماید.

4-5 پرداخت صورتحساب های ارسالی و مبلغ تعیین شده در قرارداد حداکثر تا مدت 3 روز بعد از تاریخ صورتحساب به پیمانکار .

4-6 کــارفرما متعهد می گردد اقدامات و همکاری های مقتضی را پس از ارائه گزارش کتبی پیمانکار ( مربوط به مفاد بند 1-3 قرارداد ) و در صورت تایید آن به عمل آورد .

4-7 کارفرما تعهد می نماید اقدامات و همکاری های مقتضی جهت راه اندازی مفاد بندهای 1-4 و 1-5 را پس از ارائه گزارش کتبی پیمانکار و در صورت تایید آن , در اسرع وقت انجام دهد .( طبق نیاز کارفرما )

4-8 کارفرما متعهد می گردد به هیچ عنوان اقدام به شکستن پلمپ دستگاه های تحت الحمایه پیمانکار را ننماید .

4-9 مشاوره با پیمانکار در مورد هر گونه تغییر و تحول و یا خرید , نصب و راه اندازی هر گونه تجهیزات مرتبط کامپیوتری.

تبصره 6: کلیه دستگاهها و تجهیزات جانبی که توسط پیمانکار تهیه , نصب و راه اندازی گردد ؛  تحت پوشش تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت و هیچ گونه مبلغی جهت ارائه خدمات تا انتهای قرارداد در خصوص تجهیزات جدید اعمال نخواهد شد .

تبصره 7 : کلیه دستگاه ها وتجهیزات جانبی که راساً توسط کارفرما تهیه , نصب و راه اندازی گردد ( در صورت نیاز ) طی توافق جداگانه و بر اساس یک الحاقیه جدید که به امضاء طرفین قرارداد خواهد رسید , تحت پوشش تعمیر و نگهداری قرار خواهند گرفت.

 ماده پنجم – مبلغ قرارداد

5-1 حق الزحمه پیمانکار در قبال خدمات مندرج در این قرارداد , ماهیانه . . . ریال ( . . .  ریال ) بصورت خالص می باشد که در انتهای هر ماه توسط کارفرما پرداخت می گردد .

5-2-حق الزحمه ماه اول به مبلغ . . .  ریال (  . . . ریال ) پس از امضاء قرارداد و پیش از آغاز کار به پیمانکار پرداخت می گردد .

5-3 مبلغ قرارداد در محدوده شهر تهران وآدرس تعیین شده منظور گردیده است و ارائه خدمات در خارج از شهر تهران مشمول تأمین وسیله نقلیه و یا پرداخت هزینه ایاب و ذهاب از طرف کارفرما خواهد بود .

5-4 مبلغ قرارداد شامل قطعات مصرفی و تعویضی نمی باشد و هزینه قطعات تعویضی و لوازم مصرفی , طی صورتحساب جداگانه ای از طرف پیمانکار اعلام می گردد و بدیهی است کارفرما طبق ماده 4-5 عمل خواهد نمود .

ماده ششم – تجهیزات , دستگاه ها و سیستم های موضوع قرارداد

6-1 لیست اولیه تجهیزات سخت افزاری مشمول قرارداد , در پیوست شماره یک مشخص گردیده است و لیست نهائی از کلیه نرم افزارها و سخت افزارهای مورد توافق در صورتجلسه تنظیمی بین نمایندگان پیمانکار و کارفرما مشخص خواهد شد.

ماده هفتم – فسخ قرارداد

7-1 هر یک از طرفین قرارداد می توانند در هر زمان بنا به ضرورت و با اعلام کتبی مبنی بر دلیل فسخ قرارداد , طی مدت پانزده روز نسبت به فسخ قرارداد و تصفیه حساب اقدام نمایند.

ماده هشتم – قوه قهریه ( فورس ماژور )

8-1 هرگاه اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد به سبب بروز یکی از مصادیق قوه قهره , نه تنها برای هر یک از طرفین بلکه برای هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر نیز غیر ممکن شود طرفین می توانند با اعلام کتبی ؛ طی مدت پانزده روز به مدت قرارداد افزوده یا آن را فسخ نمایند (در صورت فسخ قرارداد بعلت فورس ماژور , طرفین قرارداد هیچ گونه ادعایی من جمله خسارت نخواهند داشت).

ماده نهم – حق واگذاری

9-1 پیمانکار به هیچ وجه بدون جلب موافقت کتبی ( کارفرما ) حق واگذاری تمام یا قسمتی از قرارداد را به مؤسسات دیگر ندارد ؛ در صورت انجام این امر قرارداد به خودی خود فسخ شده تلقی می گردد و علاوه بر آن ( پیمانکار ) محق به دریافت هیچ گونه مبلغی بابت خدمات انجام شده ( به جز آنچه قبلاً دریافت نموده ) نخواهد بود.

 ماده دهم – سایر شرایط

10-1 در صورت عجز پیمانکار در انجام تعهدات خود در طول مدت قرارداد , حق فسخ را برای کارفرما طبق ماده 7-1 محفوظ می دارد .

10-2 پیمانکار محرم کارفرما می باشد و فایل هایی که در اختیار پیمانکار قرار می گیرد ( به هر صورت ) می بایست نسبت به حفظ و نگهداری آن نهایت سعی انجام گیرد و هر گونه سوء استفاده از آنها ( اگر ثابت شود از سوی پیمانکار بوده ) خیانت در امانت محسوب شده و عواقب آن متوجه پیمانکار خواهد بود .

10-3 کلیه کسورات قانونی مرتبط با قرارداد بعهده پیمانکار می باشد .

10-4 خسارات عمدی و یا ناشی از قصور کارفرما در بهره برداری از سیستم به عهده کارفرما خواهد بود .

10-5 خسارات ناشی از تعمیرات انجام شده توسط افراد متفرقه , بعهده کارفرما می باشد .

10-6 پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی , زلزله , سیل و حوادث غیر مترقبه ندارد .

10-7 خسارات ناشی از حمل و نقل سیستم های موضوع قرارداد توسط کارفرما یا افراد متفرقه , بعهده کارفرما می باشد .

ماده یازدهم – نشانی طرفین

11-1 نشانی طرفین قرارداد همان است که در قرارداد اعلام گردیده ؛ و هر یک از طرفین در صورت تغییر آدرس , مکلفند ظرف سه روز نشانی جدید را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نمایند و تا زمانی که نشانی جدید ابلاغ نگردیده , ارسال اوراق به نشانی قبلی به عمل خواهد آمد .

ماده دوازدهم – حل اختلاف

12-1 کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد و یا تعبیر و تفسیر مندرجات و مفاد آن بین قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طریق مذاکره حل و فصل نمود با داوری و حکمیت آقا/ خانم/ موسسه یا شرکت ....... بررسی و تصمیم داور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده سیزدهم – تبادل پیمان

13-1 این قرارداد در 13 ماده و 7  تبصره و 1 برگ پیوست و در دو نسخه واحدالمتن و اعتبار تنظیم ومبادله شد که هر نسخه در حکم واحد بوده و مفاد آن برای طرفین لازم الاجراء والاتباع است . 

امضا کارفرما                                                                      امضا پیمانکار

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.