۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ............................. تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف .......................... به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ................................ فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ........................  تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ........................ به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

مورد صلح :کلیه حقوق  عینیه و فرضیه و متصوره  مصالح  نسبت  به ...................دارای  شماره  و تاریخ  ثبت  علامت ..................مربوط به  مصالح  از هر حیث  وبابت  به  نحوی  که  با وقوع  این  صلح  هیچگونه  ادعا و حقی  در مورد صلح  برای  مصالح  باقی  نمی  ماند. مصالح ضمن  عقد خارج  لازم  تا ده  سال  شمسی  ضامن  کشف  فساد مورد مصالحه گردید. 

اسقاط کافه خیارات  خصوصا"خیار غبن  حتی  غبن  فاحش  از طرفین  بعمل آمد و مصالح  متعهد به پرداخت  کلیه بدهیهای  معوقه مورد صلح  گردید. مفاد بند دوم بخشنامه  130/ 10- 14/ 1/ 58 سازمان  ثبت  به  متصالح  تفهیم  گردید.

 این  سند باستناد پاسخ  اداره  ثبت  علائم  تجاری  به  شماره ........... مورخ ............... تنظیم گردید.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.