نمونه اظهارنامه دعوت فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک

        

بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)

دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال 

 (مشخصات فروشنده)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

نظر بر اینکه به حکایت قرارداد عادی تعهد واگذاری مورخ     جنابعالی یک ملک با مشخصات ثبتی   ........... فرعی ........از    اصلی ..........بخش ........   شرح  به   نشانی .......................................  طبقه را به موکل بنده/اینجانب فروخته اید و مبلغ ...............  ریال از ثمن معامله پرداخت گردیده و تادیه بقیه منوط به تنظیم سند رسمی شده است .

اینک از شما دعوت می شود در تاریخ   ............ از ساعت ...... الی ............... در دفتر خانه اسناد رسمی شماره.............به نشانی ..........................................   حضور یافته با تحویل مورد معامله ، تنظیم سند رسمی و اخذ بقیه ثمن به تعهد خود (وفق قرارداد ) عمل نمایید . بدیهی است در صورت امتناع از تنظیم سند رسمی ناگزیر : تحویل مورد معامله ، تنظیم سند به جبران خسارت دادرسی و اجرت المثل از تاریخ امتناع تا زمان تحویل از دادگاه مطالبه خواهد شد .

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.