بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)

دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال 

 (مشخصات فروشنده)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

احتراما ، همانطوریکه مستحضرید :

نظر بر اینکه به حکایت قرارداد عادی تعهد واگذاری مورخ     جنابعالی یک ملک با مشخصات ثبتی   ........... فرعی ........از    اصلی ..........بخش ........   شرح  به   نشانی .......................................  طبقه را به موکل بنده/اینجانب فروخته اید و مبلغ ...............  ریال از ثمن معامله پرداخت گردیده و تادیه بقیه منوط به تنظیم سند رسمی شده است .

اینک از شما دعوت می شود در تاریخ   ............ از ساعت ...... الی ............... در دفتر خانه اسناد رسمی شماره.............به نشانی ..........................................   حضور یافته با تحویل مورد معامله ، تنظیم سند رسمی و اخذ بقیه ثمن به تعهد خود (وفق قرارداد ) عمل نمایید . بدیهی است در صورت امتناع از تنظیم سند رسمی ناگزیر : تحویل مورد معامله ، تنظیم سند به جبران خسارت دادرسی و اجرت المثل از تاریخ امتناع تا زمان تحویل از دادگاه مطالبه خواهد شد .

 

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.