مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات زوجه

خوانده

مشخصات زوج

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اشتهار خوانده به فساد اخلاق و فحشاء، وفق ماده1175 ناظر به بند2 ماده1173 قانون مدنی

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران       2ـ تصویر مصدق طلاق‌نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران/ تصویر مصدق دادنامه حضانت به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ...       3ـ تصویر مصدق شناسنامه فرزند            4ـ تحقیقات محلی          5 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه موکله، مستند به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، در تاریخ ... به عقد نکاح دائم خوانده در آمده است.

ثانیا"؛ با نظر به اینکه حاصل این ازدواج، فرزند مشترکی بنام ... (متولد  /   /   ) می‌باشد.

ثالثا"؛ با توجه به اینکه موکله، مستند به تصویر مصدق طلاق‌نامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران، از خوانده، جدا شده و در دادنامه مذکور، حضانت طفل آنان، به خوانده داده شده بود.

ثالثا" مکرر: با توجه به اینکه مستند به تصویر مصدق دادنامه حضانت به شماره ... مورخ ... مندرج در پرونده به شماره کلاسه ... ، حضانت طفل آنان، به خوانده داده شده بود.

رابعا"؛ عنایتا" به اینکه خوانده، به دلیل اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء، صلاحیت حضانت فرزند مشترک را ندارد و حیات معنوی و اخلاقی آن طفل، در معرض خطر است و اشتهار نامبرده، از طریق ارجاع امر به تحقیقات محلی قابل احراز است.

لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

1ـ در صورت عدم اقرار خوانده محترم در اولین جلسه دادرسی مبنی بر اشتهار نامبرده به فساد اخلاق و فحشاء، صدور قرار ارجاع امر به تحقیقات محلی به منظور احراز این امر، وفق مواد248 لغایت256 ق.آ.د.م

2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اشتهار خوانده به فساد اخلاق و فحشاء، وفق ماده1175 ناظر به بند2 ماده1173 قانون مدنی

 

 

                                                                                                                      با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                     وکیل خواهاناگر متن حاضر نیاز شما را به شکل کامل برآورده نکرد یا به نمونه اسناد بیشتری نیاز دارید لینک های زیر را امتحان کنید.

در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.