نمونه وکالت نامه انجام امور مالیاتی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن ........................................................

 وکیل : آقای / خانم .................................... فرزند : ..................................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن .......................................................

مورد وکالت :مراجعه به وزارت امور اقتصادی  ودارائی، تابعه ممیزی ها،  سرممیزی های مالیاتی، حوزه های  مالیاتی،  هیات  حل  اختلاف  مالیاتی،   شورای  عالی مالیاتی، و احتمالا" دادستان انتظامی  مالیاتی  در خصوص انجام امور مالیاتی، تسلیم اظهارنامه عند اللزوم  شرکت  در کمیسیونهای  بدوی و تجدیدنظر و رویت  و اخذ اخطاریه ها قبول  یا رد اعلام تشخیص ها اعتراض  به آرا کمیسیونهای تشخیص، تجدیدنظر خواهی از آرا صادره، جوابگوئی و دفاع از حقوق  موکل اعتراض به آرا صادره از طریق  شورای  عالی  مالیاتی  با حق  تقدیم  دادخواست  به دیوان  عدالت اداری  با داشتن  کلیه اختیارات  مندرج  درمواد 62 و 63 قانون آئین  دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقلاب  در امور مدنی  و نیز درخواست  اعلام  و اجرای  رای  شورای  عدالت اداری  و مراجعه  به دوایر اجرا مالیاتی و نهایتا" تادیه مالیاتها و عوارض و سایر حقوق مربوطه ولو بصورت  تقسیط و  درخواست  تقسیط و تسلیم اسناد تقسیط اخذ مفاصا حسابها گواهی  ها مجوزها تسلیم  یا اخذ اسناد و مدارک از اصل یا رونوشت و کپی با حق سپردن  هرگونه تعهد لازمه پیرامون  موضوع  وکالت  و امضا ذیل اسناد و اوراق  و مدارک  مربوطه.

 حدود اختیارات وکیل مرقوم  با حق  توکیل  به  غیر ولو کرارا و مع الواسطه  جزئا یا کلا در انجام  مورد وکالت  دارای اختیارات  تامه و مطلقه قانونی می باشد و اقدام و امضا وی بمنزله اقدام  و امضا شخص  ........... نافذ و معتبر است و نیازی به حضور و کسب اجازه مجدد از موکل نمی باشد.

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.