موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن ........................................................

 وکیل : آقای / خانم .................................... فرزند : ..................................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن .......................................................

مورد وکالت :مراجعه به وزارت امور اقتصادی  ودارائی، تابعه ممیزی ها،  سرممیزی های مالیاتی، حوزه های  مالیاتی،  هیات  حل  اختلاف  مالیاتی،   شورای  عالی مالیاتی، و احتمالا" دادستان انتظامی  مالیاتی  در خصوص انجام امور مالیاتی، تسلیم اظهارنامه عند اللزوم  شرکت  در کمیسیونهای  بدوی و تجدیدنظر و رویت  و اخذ اخطاریه ها قبول  یا رد اعلام تشخیص ها اعتراض  به آرا کمیسیونهای تشخیص، تجدیدنظر خواهی از آرا صادره، جوابگوئی و دفاع از حقوق  موکل اعتراض به آرا صادره از طریق  شورای  عالی  مالیاتی  با حق  تقدیم  دادخواست  به دیوان  عدالت اداری  با داشتن  کلیه اختیارات  مندرج  درمواد 62 و 63 قانون آئین  دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقلاب  در امور مدنی  و نیز درخواست  اعلام  و اجرای  رای  شورای  عدالت اداری  و مراجعه  به دوایر اجرا مالیاتی و نهایتا" تادیه مالیاتها و عوارض و سایر حقوق مربوطه ولو بصورت  تقسیط و  درخواست  تقسیط و تسلیم اسناد تقسیط اخذ مفاصا حسابها گواهی  ها مجوزها تسلیم  یا اخذ اسناد و مدارک از اصل یا رونوشت و کپی با حق سپردن  هرگونه تعهد لازمه پیرامون  موضوع  وکالت  و امضا ذیل اسناد و اوراق  و مدارک  مربوطه.

 حدود اختیارات وکیل مرقوم  با حق  توکیل  به  غیر ولو کرارا و مع الواسطه  جزئا یا کلا در انجام  مورد وکالت  دارای اختیارات  تامه و مطلقه قانونی می باشد و اقدام و امضا وی بمنزله اقدام  و امضا شخص  ........... نافذ و معتبر است و نیازی به حضور و کسب اجازه مجدد از موکل نمی باشد.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.