موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. بشناسنامه شماره ................ متولد ................. صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ...................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................ بشناسنامه شماره ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ......................

مورد وکالت  : مراجعه  به  هریک  از شعب بانکهای  کشور با حق  برداشت  هر مبلغ از حساب  شماره  ................ بانک ............... نزد شعبه ...................... به نام ................  دفعتا واحده  و یا کرارا و واریز وجه و تمدید دفترچه و گرفتن کارت  و مسدود نمودن حساب و اخذ کلیه  وجوه  موجود اعم  از اصل  و سود  ........................  و با حق  سپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  لازم  و امضا ذیل  اوراق  و دفاتر و دادن  رسید به  نحوی  که  جهت  انجام  مورد وکالت  لازم  و ضروری  باشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل  و اقدام موکل نافذ و معتبر می  باشد و مفاد این  سند فقط نفس  وکالت  موثر است.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.