موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت : درخصوص  مراجعه  به  ادارات اجرائیات  نیروی  انتظامی، شورای  حل  اختلاف اداره  راهنمائی  ورانندگی  و کلیه  شرکتهای  بیمه و شعب  و ادارات  وابسته  در خصوص  پیگیری  وضعیت  پرونده  موکل  و کروکی  کارشناس  واخذ آن  از مسئول  مربوطه  نسبت ...... درتهران  و سایر شهرستانها و کلیه ادارات  و دوایر دولتی  و غیردولتی و وابسته به منظور تقاضا و اخذ فرم  بازدید و تعیین  خسارات  احتمالی  وارده  و انجام  کلیه  امور اداری  موکل معرفی هر فرد به  عنوان  داور حتی  شخص  خود حضور در کلیه  جلسات  و کمیسیونهای  مربوطه  با حق اعتراض  بر آرا و اظهارات  صادره  در خصوص  پرونده موصوف  ارائه نظر جدید و قبول  تصمیمات و آرا متخذه  و سپردن  هر گونه  تعهد و ضمانت  دیگر و انجام  کلیه  امور و تشریفات قانونی  مورد وکالت  اخذ مبلغ  تعیین  شده  جهت  خسارت  به  صورت  نقد و یا اسناد تجاری و تبدیل  اسناد موصوف  به  وجه  نقد و ایصال  آن  به  موکل با اخذ رسید کتبی  و پرداخت  و هزینه های  مربوطه  واخذ رضایت  و دادن  رضایت و امضا ذیل اسناد و اوراق  و دفاتر و مدارک مربوطه  .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم درانجام مورد وکالت دارای اختیارات  تامه و مطلقه قانونی می باشد و اقدام  و امضا وی  بمنزله اقدام  و امضا شخص موکل نافذ و معتبر است  و نیازی به حضور و کسب  اجازه  مجدد از  موکل  نمی باشد. مفاد این  سند فقط در نفس وکالت موثر است.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.