1. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد عبارت است از نظافت ساختمان شامل طبقات، راهروها، آسانسورها، زیرزمین، بوفه، سالن اجتماعات، سرویس های بهداشتی، اتاق نگهبانی، محوطه و حیاط پشتی و جلو ساختمان درب ورودی، شیشه ها و میزها و صندلی ها و ..... .

محل اجرای موضوع قرارداد به نشانی ........ شرکت ...... به شماره ثبت ........ می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

3. 1 زیربنای کل ساختمان مطابق با نقشه و کروکی که در اختیار پیمانکار قرار گرفته، به متراژ ..... متر مربع می باشد.

3. 2 ساختمان دارای دو حیاط، یک حیاط در قسمت شمالی ساختمان به متراژ ..... متر مربع و یک حیاط در قسمت جنوبی ساختمان به متراژ .... می باشد.

3. 3 پله های ساختمان به نسبت هر طبقه به تعداد .... بوده و در مجموع کل ساختمان به تعداد ....... می باشد.

3. 4 هر طبقه شامل ...... اتاق که هر اتاق به متراژ متناوب ....... متر مربع می باشد.

3. 5 هر طبقه دارای دو سرویس بهداشتی که مشترک حمام و دستشویی می باشد.

3. 6 سالن اجتماعات ساختمان در طبقه ..... به متراژ ..... متر مربع واقع است.

3. 7 ساختمان در قسمت لابی دارای یک بوفه به متراژ ..... مترمربع می باشد.

3. 8 اتاق نگهبانی ساختمان در قسمت درب ورودی و نیز در قسمت لابی که مجموعاً به متراژ ...... متر مربع می باشند.

3. 9 پشت بام ساختمان به متراژ .... متر مربع با پرچین های به ارتفاع ..... می باشد.

3. 10 شیشه ها ساختمان در قسمت نمای بیرونی در حدود ..... متر مربع بوده و در قسمت داخلی نیز به متراژ ..... مترمربع می باشد.

3. 11 هر طبقه  با عنایت به داشتن ...... اتاق به تعداد...... میز تحریر دارا می باشد که در مجموع ساختمان به تعداد ....... میز تحریر می شود.

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

 هزینه انجام کل موضوع قرارداد به ازای هر ساعت فعالیت به ارزش ...... ریال که برای مدت ..... قرارداد به ارزش ...... ریال تعیین می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ).

5. 2 مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی از جمله نقشه ساختمان و نیز کروکی تهیه شده از سوی کارفرما.

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه موضوع اجرای عملیات نظافت ساختمان با توافق طرفین به عهده .... است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب با ابزارآلات و ملزومات مربوطه تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به خارج نمودن مواد ضایعاتی و زباله ها از محل انجام موضوع قرارداد، اقدام نماید، مواد بازیافتی حاصل از عملیات نظافت متعلق به ..... است .

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و لوازم کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مواد و ابزارآلاتی که در صورت وضعیت منظور می شود و متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری و گزارش تهیه نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار موظف به تهیه و تأمین کلیه ابزار و لوازم مورد نیاز اجرای موضوع قرارداد از جمله جارو، تی، مواد شوینده و .... می باشد.

12. 2 پیمانکار وفق قرارداد متعهد می شود که کلیه قسمت های دارای کف پوش، سنگ، موزاییک می باشند را با دستگاه مخصوصی بنام اسکلرابر به گونه ای که لطمه ای به آن وارد نیاید، نظافت نماید.

12. 3 پیمانکار موظف است کلیه درب ها اعم از درب ساختمان، طبقات و اتاق ها و پنجره ها، شیشه ها وتجهیزات شامل میز، کمد فایل و صندلی ها را نظافت نماید.

12. 4 پیمانکار متعهد می گردد ایام مرخصی کارگران خویش را به گونه برنامه ریزی نماید که هیچ گونه لطمه ای به کار و نظافت ساختمان ها وارد نشود.

12. 5 پیمانکار متعهد می گردد از کامل ترین و مجهزترین دستگاه الکتریکی و همچنین از سایر لوازم استاندارد بهره گرفته و هیچ وقت کار نباید به دلیل نبودن وسایل و ابزار نظافت به تعویق افتد.

12. 6 پیمانکار متعهد می گردد کلیه ملزومات تمیز کننده از قبیل پودرهای شوینده، مایع های ضدعفونی کننده و مایع های پاک کننده را که در مورد نظافت بکار می رود را با هزینه خود تهیه و تأمین نماید.

12. 7 پیمانکار متعهد می گردد، کلیه پرسنل و کارگرانش با لباس فرم متحدالشکل و درج اتیکت نام شرکت و نام و نام خانوادگی شخص در محل انجام موضوع قرارداد حاضر شوند.

12. 8 پیمانکار در قبال آسیب و خسارات وارده به ساختمان از سوی پرسنل خویش مسئولیت مطلق دارد.

12. 9 پرداخت کلیه مالیات ها، عوارض و بیمه، عیدی و سنوات کارکنان در ارتباط با اجرای موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد و کارفرما تکلیفی از این بابت ندارد.

12. 10 پیمانکار متعهد می گردد که کلیه دشواری های احتمالی و سختی کار و مشخصات فنی که به هنگام انجام عملیات موضوع قرارداد شامل حجم و ابعاد نیازمند نظافت را ملاحظه و پس از آن نسبت به امضای اقدام نماید.

12. 11 در صورت مواجه شدن پیمانکار با مسائل جدید یا حیاتی، و غیرقابل پیش بینی، از جمله کسری مواد شوینده، ابزارآلات شویندگی و .... می بایست موضوع را در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون هرگونه اقدام شتاب زده با کارفرما در میان بگذارد و کسب تکلیف نماید.

12. 12 پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

13. تعهدات کارفرما

13. 1 کارفرما متعهد می گردد پس از انجام تعهدات توسط پیمانکار اسناد و مدارک تضمینی پیمانکار را به ایشان مسترد دارد.

13. 2 کارفرما متعهد می گردد در صورت اینکه هزینه ای خارج از قرارداد به درخواست ایشان بر پیمانکار تحمیل گردد برای مثال خریداری دستگاه بخصوص شستوشوی شیشه ها یا پارکت ها، می بایست پرداخت نماید.

13. 3 کارفرما موظف است براساس مفاد قرارداد(ماده 4 و 5) کلیه مبالغ و هزینه های انجام موضوع قرارداد را به پیمانکار پرداخت نماید.

13. 4 در صورت متوقف نمودن تمام یا بخشی از موضوع قرارداد بدون دلیل موجه و قانونی توسط پیمانکار در هر مرحله از عملیات نظافت ساختمان، کارفرما مخیر است قرارداد را فسخ یا باقی مانده عملیات اجرائی را به هر طریقی که مصلحت ایشان را همراه داشته باشد، توسط سایرین انجام داده و هزینه آن را جزء مبالغ پیمانکار مسامحه کار احتساب نماید.

13. 5 کارفرما از بابت موارد و ابزارهایی معمول که در اختیار پیمانکار قرار می دهد از جمله تی، جارو، دستمال و .... ، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

13. 6 کارفرما موظف است محلی را جهت استراحت و غذاخوری کارگران تهیه نماید.

13. 7 کارفرما موظف است در صورت لزوم سرویش بهداشتی مناسبی را برای کارگران در محل کارگاه پیش بینی نماید.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

 

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.