مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات یک از زوجین

خوانده

مشخصات یک از زوجین

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق عقدنامه رسمی به شماره ... دفتر اسناد رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران       2ـ تصویر مصدق شناسنامه زوجین          3ـ  تصویر مصدق شناسنامه فرزند/ فرزندان (در صورت وجود فرزند)           4ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه پیوست، رابطه زوجیت دائم فیمابین موکل و خوانده، محرز و مسلم است.

ثانیا"؛ با لحاظ اینکه موکل و خوانده، از هر جهت، برای جدایی به توافق رسیده‌اند.

ثالثا"؛ با توجه به اینکه موکل و خوانده، آمادگی کامل دارند که هر زمان دادگاه محترم مقرر نماید، داوران خویش را معرفی نمایند.

لذا مستدعی است نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) فیمابین موکل و خوانده، وفق مقررات ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدامات عدالت‌گستر خویش را بذل عنایت وافر فرمائید.

 

                                                                                                                      با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

 

 

                                 امضاء خواهان                                                                      امضاء خواندهدر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.